• خراسان رضوی

برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن سال ۱۳۹۸ استان خراسان رضوی