• خراسان جنوبی

برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن سال ۱۳۹۸ استان خراسان جنوبی