• چهارمحال و بختیاری

برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن سال ۱۳۹۸ استان چهارمحال و بختیاری