به گزارش دبیرخانه ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن سال ۱۳۹۹، فرآیند انتخاب واحدهای برتر و پیشکسوتان صنعتی و معدنی با ابلاغ سرپرست محترم معاونت صنایع آغاز شد.

واحدهای صنعتی و معدنی میتوانند با تکمیل فرم های مربوطه (که در قسمت فرآیندها/ فرمها در بالای صفحه این سایت بارگذاری شده است) و ارسال آن به سازمان صمت استان خود در انتخاب واحدهای برتر استانی و ملی شرکت نمایند.

لازم به یادآوری است که ارسال فرم های تکمیل شده صرفا بایستی به سازمان صمت استان انجام شود تا در فرآیند انتخاب قرار گیرد. بدیهی است از ارسال فرمهای تکمیل شده به ایمیل دبیرخانه ستاد و یا سایر روشها جدا خودداری گردد.